Reallowance

алгоритмична търговия : Reallowance
Какво е Reallowance

Реализацията е такса, платена на фирма за ценни книжа, която не е част от синдиката, който предлага ново предлагане на пазара. Андеррайтинг групата плаща таксата за реално заплащане. Таксата предоставя стимул на брокеровите фирми да продават акции от новата емисия на своята клиентска база. Размерът на реално надбавката обикновено е процент от намалението на подписване.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НАДОЛО Резервация

Най-често преотстъпване се случва, когато има несигурно търсене на инвеститор. Анкетиращият синдикат може да желае да включи допълнителен брокер за увеличаване на търсенето на основните акции на новата емисия. Банковете, които извършват анкетирания, ще определят бонуса върху реалния доход като част от спреда, който получават за предлагане на предлагането на пазара. Предложението може да бъде първоначално публично предлагане (IPO), дългова гаранция или освобождаване на допълнителни акции на търгувана компания.

По време на подписването, емитентното дружество ще продаде акциите на новата оферта на застрахователите на намалена цена. Разликата между намалената цена и това, което ще спечели акцията на пазара, е спредът, който принадлежи на анкетиращите банки. Реализацията може да бъде определен процент от спред или може да има диапазон от цени въз основа на броя на акциите от новата емисия, които продава брокерът без синдикат.

Например, BigBag Holdings става публично достояние, а акциите с нова емисия имат пазарна цена от 30 долара. Групата за подписване на намалени цени е 27 долара за акциите. Таксата за реално ползване е 25% от спред, което е 0, 75 долара за акция.

Регулаторите изискват подобни преизпълнения да бъдат разкривани в документи, предлагащи ценни книжа, така че инвеститорите да знаят предварително за такива стимули.

Реализацията на взаимните фондове може да разклати инвеститорите

Взаимните фондове често използват резерви като допълнителен стимул за насърчаване на брокерите и дилърите да продават акции от тези средства на клиенти. Въпреки че оповестяването на тези такси трябва да бъде в регулаторните документи на фонда и обикновено не добавя към цената на акциите, практиката може да насърчи инвестиционните съветници да насърчават един фонд над друг. Като се има предвид избор на два фонда, еднакво подходящи за инвеститор, допълнителните стимули, получени от един синдикатен договор за подписване, могат да се отклонят от решение кой фонд да препоръча на клиента.

Въпреки че преизпълненията не оказват влияние върху цената на новите акции за инвеститорите, те представляват как се разпределят различни такси за продажби или товари и се разпределят на участващите брокерски фирми и дилъри. Практиката може да бъде противоречива, ако инвеститорите не знаят, че продаващите брокери получават допълнителна компенсация.

Преизпълненията са често срещани, когато средствата се въвеждат за първи път от нови фирми, които все още не са установили връзка с инвестиционната общност. Тези стимули могат да насърчат брокерите да преглеждат внимателно фонда и брокерът може в крайна сметка да привлече средствата на вниманието на клиентите. Дори добре познати и утвърдени дружества за взаимни фондове могат да използват преки надбавки за фондове, които включват нови инвестиционни стратегии, подходи или въвеждат нови фондове за специализиран сектор.

Може да се наблюдава и сезонна тенденция в редукциите. Тъй като инвеститорите могат да правят приспадане на данъчните вноски по IRA след края на данъчна година, но преди крайния срок за подаване на данък 15 април, мнозина избират да правят вноски през първите три месеца на годината. Този приток на средства на пазара създава допълнително търсене от страна на инвеститорите за инвестиционни възможности.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Пряко публично предлагане (DPO) Директно публично предлагане (DPO) е предложение, при което компанията предлага своите ценни книжа директно на публиката без финансови посредници. повече вариант Greenshoe Вариантът „greenenshoe“ е разпоредба в договор за подписване на IPO, който предоставя на андерайтета правото да продаде повече акции от първоначално планираното. още Дефиниция за отнемане Премахването е цената на акции, облигации или друга ценна книга, предлагана на открития пазар, при която застрахователите получават ценни книжа, които да бъдат предлагани на публиката. още Андеррайтеринг Синдикат Андеррайтеринг синдикатът е временна група от инвестиционни банки и брокери, които се обединяват, за да продават предложения на акции или дългови ценни книжа. повече Неразделен акаунт Неразделен акаунт е предлагане на нова емисия, в която андеррайтерите носят солидарна отговорност за пускането на общата оферта. повече Група за продажба Продажна група включва всички финансови институции, участващи в продажбата или пускането на пазара на нова или вторична емисия на дълг или собствен капитал. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар