Основен » бизнес » Икономически условия

Икономически условия

бизнес : Икономически условия
Какви са икономическите условия?

Икономическите условия се отнасят до настоящото състояние на икономиката в страна или регион. Тези условия се променят с течение на времето, заедно с икономическия и бизнес цикъл, тъй като икономиката преминава през периоди на разширяване и свиване. Икономическите условия се считат за стабилни или положителни, когато икономиката се разраства и се разглеждат като неблагоприятни или отрицателни, когато икономиката се свива.

Разбиране на икономическите условия

Икономическите условия на дадена страна са повлияни от множество макроикономически и микроикономически фактори, включително парична и фискална политика, състояние на световната икономика, нива на безработица, производителност, валутни курсове, инфлация и много други.

Икономическите данни се публикуват редовно, обикновено седмично или месечно, а понякога и тримесечно. Някои икономически показатели като равнището на безработица и темп на растеж на БВП се следят отблизо от участниците на пазара, тъй като помагат да се направи оценка на икономическите условия и потенциалните промени в тях. Множество от икономически показатели може да се използва за определяне на състоянието на икономиката или икономическите условия, включително равнището на безработица, нивата на текущата сметка и бюджетните излишъци или дефицити, темповете на растеж на БВП и темповете на инфлация.

Най-общо икономическите показатели могат да бъдат категоризирани като водещи, съвпадащи или изоставащи. Тоест, те описват вероятни бъдещи икономически условия, настоящи икономически условия или условия от близкото минало. Обикновено икономистите са най-заинтересовани от водещите индикатори като начин да разберат какви ще са икономическите условия през следващите три до шест месеца. Например, индикатори като нови поръчки за произведени стоки и нови разрешения за жилище показват темповете на бъдеща икономическа дейност, тъй като са свързани с темпа на производство на производство и жилищното строителство.

Други показатели, които могат да прогнозират бъдещите икономически условия, включват индексът на потребителското доверие, новите фабрични поръчки (новите поръчки за стоки на дребно и други предприятия) и бизнес инвентаризации (запасите, поддържани от бизнеса, за да бъдат в крак с търсенето).

Ключови заведения

  • Икономическите условия се отнасят до състоянието на макроикономическите променливи и тенденциите в дадена страна в даден момент.
  • Такива условия могат да включват потенциал за растеж на БВП, процент на безработица, инфлация, както и насоки на фискалната и паричната политика.
  • Икономическите условия се измерват от икономисти и анализатори и приемат формата на измерими икономически показатели.

Защо икономическите условия имат значение за инвеститорите и бизнеса

Показателите за икономическите условия дават важна информация за инвеститорите и бизнеса. Инвеститорите използват показатели за икономическите условия, за да коригират вижданията си за икономическия растеж и рентабилността. Подобряването на икономическите условия би довело инвеститорите да бъдат по-оптимистични за бъдещето и потенциално да инвестират повече, тъй като очакват положителна възвръщаемост. Обратното може да бъде вярно, ако икономическите условия се влошат. По подобен начин предприятията наблюдават икономическите условия, за да получат представа за собствения растеж на продажбите и рентабилността. Доста типичен начин за прогнозиране на растежа би било да се използва тенденцията от предходната година като основна линия и да се допълни с най-новите икономически данни и прогнози, които са най-подходящи за техните продукти и услуги. Например, строителна компания ще разгледа икономическите условия в жилищния сектор, за да разбере дали инерцията се подобрява или забавя и съответно да коригира своята бизнес стратегия.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на макросредата Макро средата се отнася до цялостното състояние на икономиката, за разлика от благосъстоянието на определен сектор или регион. повече Всичко, което трябва да знаете за макроикономиката Макроикономиката изучава цялостната икономика или пазарна система: нейното поведение, факторите, които я движат и как да подобрите нейните резултати. още Определение за икономическо възстановяване Икономическото възстановяване е етап на бизнес цикъл след рецесия, която се характеризира с устойчив период на подобряване на бизнес активността. повече Дали икономиката наистина е дисмална наука? Икономиката е отрасъл на социалната наука, фокусиран върху производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги. още Определение за разширяване Разширяването е фазата на бизнес цикъла, когато икономиката преминава към върхови нарастващи нива на заетост, доверие на потребителите и БВП. повече Рецесионна пропаст - дефиниция и обяснение Рецесионната пропаст е макроикономически термин за икономика, която работи под равновесието си при пълна заетост и където брутният вътрешен продукт (БВП) е по-нисък от нивото при пълна заетост. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар