Основен » бизнес » На какво се фокусира финансовото счетоводство?

На какво се фокусира финансовото счетоводство?

бизнес : На какво се фокусира финансовото счетоводство?

Акцентът на финансовото счетоводство е върху обобщаването и отчитането на финансовото състояние на бизнеса пред субекти извън бизнеса с голям интерес, като акционери, кредитори, държавни агенции и доставчици. Контрапунктът на финансовото счетоводство е мениджърското счетоводство, което предоставя информация на тези в бизнеса и влияе върху решенията на ръководството.

За разлика от управленското счетоводство, финансовото счетоводство се изисква по закон за всички регистрирани дружества, включително корпорации, дружества с ограничена отговорност (LLC) и партньорства. Стандартите, на които компаниите трябва да се придържат, когато отчитат финансовите си позиции, включват общоприети счетоводни принципи (GAAP) и Международни стандарти за финансово отчитане (IFRS).

GAAP включва изчерпателен списък на стандартите за финансово отчитане, включително закони, установени от различни политически съвети и традиционни стандарти, които, макар и да не са кодирани в нито един конкретен закон, представляват процедури, приети понастоящем в общността на финансовите счетоводства. Съществуването на GAAP помага да се осигури последователност и прозрачност във финансовото отчитане на хиляди компании в десетки индустрии. Целта е да се даде възможност на инвеститорите, регулаторите и кредиторите да сравняват две или повече компании един до друг, като използват подобни набори от данни, които лесно се набавят.

Целта на МСФО е да насърчава съгласуваността на стандартите за финансова отчетност от страна на държава, тъй като бариерите пред разпадането на търговията и глобализацията играят все по-голяма роля в икономиките на държавите.

Трите основни документа, свързани с финансовото счетоводство, са отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци. Отчетът за доходите отчита приходите и разходите на компанията през даден период, обикновено една година. Приходите на една компания са известни като най-горната й линия; общите приходи се появяват отгоре на отчета за доходите, след което разходите се изваждат за постигане на нетен доход. Нетният доход е известен като дънната линия на компанията; широко се счита за един от най-важните числа във финансовото счетоводство.

Докато отчетът за приходите и разходите показва печалбите или загубите на дружеството за определен период от време, балансът предоставя кратка снимка на финансовата му картина в един момент. Балансът е разделен на три раздела: общи активи, общи пасиви и собствен капитал. Активите са изброени от едната страна, с пасиви и собствен капитал от другата. Както подсказва името му, балансът трябва да балансира, като сумата от пасивите на дружеството и собствения капитал е равна на общите му активи. Казано по друг начин, собственият капитал на дружеството е активите му, останали след приспадане на пасивите.

Третият основен документ във финансовото счетоводство е отчет за паричните потоци. Подобно на отчета за доходите, отчетът за паричните потоци проследява финансовото състояние на компанията за определен период от време, а не в определен момент. Това изявление показва как паричните потоци в бизнеса и извън него се извършват чрез три вида дейности: оперативни дейности, инвестиционни дейности и дейности по финансиране. Аутсайдерите използват отчет на паричните потоци на компанията, за да преценят платежоспособността и способността си да плаща сметки навреме.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар