Основен » бизнес » Очаквана полезност

Очаквана полезност

бизнес : Очаквана полезност
Какво е очакваната полезност?

Очаквана полезност е икономически термин, обобщаващ полезността, до която се очаква дадено предприятие или съвкупна икономика при всякакъв брой обстоятелства. Очакваната полезност се изчислява, като се вземат средно претеглените стойности на всички възможни резултати при определени обстоятелства, като теглата се определят от вероятността или вероятността да се случи някое конкретно събитие.

Разбиране на очакваната полезност

Очакваната полезност на предприятието се извлича от хипотезата на очакваната полезност. Тази хипотеза гласи, че при несигурност средно претеглената стойност на всички възможни нива на полезност ще представи най-добре полезността във всеки даден момент от време.

Очакваната теория на полезността се използва като инструмент за анализ на ситуации, при които хората трябва да вземат решение, без да знаят кои резултати могат да бъдат резултат от това решение, т.е. вземане на решение при несигурност. Тези хора ще изберат действието, което ще доведе до най-високата очаквана полезност, която е сумата от продуктите на вероятността и полезността над всички възможни резултати. Взетото решение ще зависи също от отвращението към риска от агента и полезността на други агенти.

Тази теория също така отбелязва, че полезността на парите не е непременно равна на общата стойност на парите. Тази теория помага да се обясни защо хората могат да сключват застрахователни полици, за да се покрият за различни рискове. Очакваната стойност от плащането на застраховка би била да загубите парично. Но възможността за мащабни загуби може да доведе до сериозен спад на полезността поради намаляваща пределна полезност на богатството.

Ключови заведения

  • Очакваната полезност се отнася до полезността на дадено предприятие или съвкупна икономика за бъдещ период от време, предвид неопределени обстоятелства.
  • Той се използва за оценка на вземането на решения при несигурност.
  • За първи път е позициониран от Даниел Бернули, който го използва за решаване на парадокса в Санкт Петербург.

История на концепцията за очаквана полезност

Концепцията за очакваната полезност за първи път бе представена от Даниел Бернули, който я използва като инструмент за решаване на парадокса в Санкт Петербург.

Санкт-Петербургският парадокс може да се илюстрира като игра на късмет, в която се хвърля монета при всяка игра на играта. Например, ако залозите започват от $ 2 и се удвояват всеки път, когато се появят глави и се появят първите опашки, играта приключва и играчът печели каквото има в пота. Съгласно подобни правила за игра, играчът печели $ 2, ако опашките се появят на първия хвърляне, $ 4, ако главите се появят на първия хвърляне, а опашките на втория, $ 8, ако главите се появят на първите две хвърляния, а опашките на третия и т.н. Математически играчът печели 2 k долара, където k се равнява на брой хвърляния (k трябва да е цяло число и по-голямо от нула). Ако приемем, че играта може да продължи, докато хвърлянето на монети води до глави и по-специално, че казиното разполага с неограничени ресурси, тази сума нараства без ограничение и така очакваната печалба за многократна игра е безкрайна сума пари.

Бернули решава парадокса в Санкт Петербург, като прави разлика между очакваната стойност и очакваната полезност, тъй като последната използва претеглена полезност, умножена по вероятности, вместо да използва претеглени резултати.

Очаквана полезност и пределна полезност

Очакваната полезност е свързана и с концепцията за пределна полезност. Очакваната полезност на награда или богатство намалява, когато човек е богат или има достатъчно богатство. В такива случаи човек може да избере по-безопасния вариант за разлика от по-рисковия.

Например, помислете за случая с лотарен билет с очаквани печалби от 1 милион долара. Да предположим, че беден човек купува билета за 1 долар. Заможният мъж предлага да му купи билета за 500 000 долара. Логично притежателят на лотарията има 50-50 шанса да спечели от сделката. Има вероятност той да избере по-безопасния вариант да продаде билета и да джоб 500 000 долара. Това се дължи на намаляващата пределна полезност на суми над 500 000 долара за притежателя на билета. С други думи, за него е много по-изгодно да получи от 0 до 500 000 долара, отколкото от 500 000 - 1 милион долара.

Сега помислете за същата оферта, направена на богат човек, евентуално милионер. Вероятно милионерът няма да продаде билета, защото се надява да изкара от него още милион.

Документ от 1999 г. на икономист Матю Рабин твърди, че очакваната теория на полезността е неправдоподобна за скромните залози. Това означава, че теорията на очакваната полезност се проваля, когато инкременталните пределни суми за полезност са незначителни.

Пример за очакваната полезност

Решенията, включващи очакваната полезност, са решения, включващи несигурни резултати. При такива събития индивид изчислява вероятността от очакваните резултати и ги претегля спрямо очакваната полезност, преди да вземе решение.

Например закупуването на лотарен билет представлява два възможни резултата за купувача. Той или тя биха могли да загубят сумата, която са инвестирали в закупуването на билета, или биха могли да получат умна печалба, като спечелят или част, или цялата лотария. Присвояването на стойности на вероятността на свързаните с това разходи (в случая номиналната цена на покупката на лотарийния билет), не е трудно да се види, че очакваната полезност, която ще спечелите от закупуването на лотарийния билет, е по-голяма, отколкото да не я закупите.

Очакваната полезност се използва и за оценка на ситуации без незабавно изплащане, като застраховка. Когато човек претегля очакваната полезност, която ще бъде получена от плащания в застрахователен продукт (възможни данъчни облекчения и гарантиран доход в края на предварително определен период) спрямо очакваната полезност за задържане на сумата на инвестицията и изразходване за други възможности и продукти, застраховка изглежда като по-добър вариант.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Хипотезата на Бернули Хипотезата на Бернули заявява, че човек приема риск не само въз основа на възможни загуби или печалби, но и полезността, спечелена от самото действие. повече Игра с нулева сума Ситуация, при която печалбата на един човек е еквивалентна на загуба на друг, така че нетната промяна в богатството или ползата е нулева. Играта с нулева сума може да има само двама играчи или милиони участници. повече Определение на Ceteris Paribus Ceteris paribus, латинска фраза, означаваща „всички останали равни“, помага да се изолират множество независими променливи, засягащи зависима променлива. повече Как работи анализът на риска Анализът на риска е процес на оценка на вероятността от настъпване на неблагоприятно събитие в корпоративния, държавния или екологичния сектор. повече Дали икономиката наистина е дисмална наука? Икономиката е отрасъл на социалната наука, фокусиран върху производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар