Основен » алгоритмична търговия » Пълномощно на имуществото

Пълномощно на имуществото

алгоритмична търговия : Пълномощно на имуществото

Пълномощното е имуществен документ, който прехвърля законното право на адвоката или агента да управлява и да осъществява достъп до имуществото на главницата, в случай че главницата не е в състояние да направи това сами.

Премахване на пълномощното на имуществото

Пълномощното на имуществото обикновено включва всички активи, притежавани от принципала, като недвижими имоти, банкови сметки и акции. Условията на договора, включително това, което може и не може да се управлява, се определят в момента на установяване на договора.

Този формуляр за пълномощно може да предостави на агента обширен капацитет да наблюдава имотите и недвижимите активи, включително управлението на бизнеса на принципала, за определената времева рамка. Общото пълномощно на имота може да обхваща цялата стойност на притежанието на главницата. Агентът ще има широки правомощия за вземане на решения за ефективно всички активи. Могат да бъдат установени и ограничени условия за пълномощно на собственост, като стесняват приложното поле до конкретна сделка, която главницата иска агентът да се справи от тяхно име. Двама свидетели са длъжни при подписването на пълномощно на собственост, за да бъде валидно.

Как се прилага на практика пълномощното на имуществото

Пълномощното често се свързва със ситуации, в които принципалът е физически неспособен активно да взема решения относно своите активи. Това може да включва хоспитализация или други форми на медицинска помощ, които ограничават способността на директора да предприеме действия за себе си. Ако физическо лице бъде изведено в безсъзнание в момент, когато активите трябва да се управляват, агентът може да приложи пълномощно, за да предприеме междинните действия. Постоянното пълномощно на имуществото често се предоставя, когато главницата е достигнала етап, в който те вече не притежават дългосрочна способност да вземат и взимат решения.

Има и други случаи, когато може да бъде предоставено пълномощно на собственост. Такъв орган може да бъде предоставен, за да позволи на агента да контролира работата с конкретни активи, докато главницата няма. Например, главницата може да е извън страната, когато транзакция се дължи на затваряне на недвижими имоти, които те притежават. Това може да е за продажба на недвижими имоти или дори бизнес.

За да предостави пълномощно на имущество, главницата трябва да е на поне 18 години, да има пълен контрол върху умствените си способности, да разбира стойността на активите, полагани в грижата за агента, и да е наясно с предоставения орган на Агентът.

Предоставянето на такъв контрол на друго лице идва с очакването, че агентът ще действа според инструкциите и най-добрите интереси на принципала. Няма гаранция извън условията, посочени в документа, за да се гарантира, че тези желания ще бъдат изпълнени.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Пълномощно: Разрешаването на едно лице да действа по отношение на друго пълномощно е правен документ, даващ на едно лице широка или ограничена правна власт да взема решения относно имуществото, финансите или медицинските грижи на принципала. още Определение на възложителя Възложителят е лице или образувание, което прехвърля правата, които притежава, на друго образувание като част от продажба на имоти или да им предостави контрол върху актив. повече Какво означава специалното пълномощно Специалното пълномощно е писмено разрешение, което предоставя на агент пълномощно да действа от името на принципала при определени обстоятелства. повече Какво трябва да знаете за агентите Агент в юридическата терминология е лице, което е упълномощено да действа от името на друго лице или образувание. повече Финансово пълномощно Финансовото пълномощно предоставя на доверен агент пълномощието да действа от името на принципала по финансови въпроси. още Директива за аванс Предварителна насока е документ, изразяващ желанията на човек за критична грижа, когато той не може да реши за себе си. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар