Преходен тест

алгоритмична търговия : Преходен тест
Какво е проходим тест

Преходният тест е процедура, използвана по време на одит на счетоводната система на предприятието за оценка на неговата надеждност. Преходният тест проследява транзакцията стъпка по стъпка през счетоводната система от нейното създаване до окончателното разпореждане.

BREAKING DOWN Тест за преминаване

Преходният тест е само един от многото тестове, извършени от одиторите по време на тяхната оценка на счетоводния контрол на организацията и мерките за управление на риска. Тестът може да разкрие системни недостатъци и съществени слабости, които трябва да бъдат отстранени от организацията възможно най-скоро.

Какво търсят одиторите

При провеждането на преходен тест одиторът ще проучи как се инициира транзакция и преминава през счетоводната система на компания или организация до приключване. Това включва идентифициране на това как дадена транзакция е разрешена, записана - ръчно, с автоматизирани средства или и двете - и след това отчетена в главната книга на книгите. Одиторът ще иска да знае как се прилагат контроли за точност при всяка стъпка в процеса и как се предприемат последващи стъпки за подобряване на контрола.

Един добър преходен тест ще документира и персонала, участващ в записването на транзакции в счетоводната система. Контролните списъци и диаграмите са полезни при провеждането на щателни тестове. Американският институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA) препоръчва ежегодно тестове за преминаване.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на вътрешния одит Вътрешният одит предлага управление на риска и оценява ефективността на вътрешния контрол на дружеството, корпоративното управление и счетоводните процеси. повече Как независимите одитори защитават инвеститорите от измами с фирми Независимият одитор е дипломиран публичен или дипломиран счетоводител, който проверява финансовите записи на компания, с която той не е свързан. повече Разбиране на вътрешния контрол Вътрешният контрол са процеси и записи, които гарантират целостта на финансовата и счетоводната информация и предотвратяват измамите. повече Какво е одит? Одитът е обективна проверка и оценка на финансовите отчети на дадена организация. повече Общоприети одиторски стандарти (GAAS) Общоприетите одиторски стандарти са набор от насоки за провеждане на одити на финансовите записи на компанията. още Определение на одитора Одиторът е лице, упълномощено да преглежда и проверява точността на бизнес документите и да гарантира спазването на данъчните закони. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар