Основен » брокери » Трябва ли да обърнете повече внимание на EV / EBITDA или P / E множеството?

Трябва ли да обърнете повече внимание на EV / EBITDA или P / E множеството?

брокери : Трябва ли да обърнете повече внимание на EV / EBITDA или P / E множеството?

Съотношението цена / печалба (P / E) е един от най-популярните и широко използвани финансови показатели, но има редица присъщи недостатъци, заради които съотношението стойност между предприятието и EBITDA (EV / EBITDA).

Разбиране как работи P / E съотношението

Коефициентът P / E е показател за оценка, който сравнява печалбата на акциите на една акция (EPS) с текущата пазарна цена. Този показател е широко известен и се използва като индикатор за бъдещия потенциал за растеж на компанията. Съотношението P / E не разкрива пълна картина и е най-полезно, когато сравняваме само компании от една и съща индустрия или сравняваме компании с общия пазар.

Високото съотношение P / E обикновено означава, че пазарът е готов да плати по-висока цена спрямо печалбата, тъй като има очакване за бъдещ растеж на компанията. Техническите запаси например обикновено носят високи съотношения P / E. Ниското съотношение P / E показва, че пазарът очаква по-нисък растеж на компанията или може би по-неблагоприятни макроикономически условия, които могат да навредят на компанията. В резултат, въпреки печалбата си, акциите обикновено се продават донякъде, ако имат ниско P / E, тъй като инвеститорите не смятат, че текущата цена оправдава прогнозата за печалбата.

P / E недостиг на съотношение

Има проблеми, които възникват пред инвеститорите при използването на съотношението P / E. Цената на акциите може да се покачи, ако инвеститорите са прекалено оптимистични, причинявайки надценено P / E съотношение. Също така частта от печалбата на показателя може да бъде манипулирана донякъде, ако например печалбите на компанията са равни, но ръководството на компанията намалява техните неизплатени акции, като по този начин увеличава приходите на компанията на база акция.

Предимства на използването на EV / EBITDA Множество

Съотношението EV / EBITDA помага да се намалят някои от спадовете на P / E и е финансов показател, който измерва възвръщаемостта на една компания от нейните капиталови инвестиции. EBITDA означава печалба преди лихви, данъци, амортизация и амортизация. С други думи, EBITDA предоставя по-ясна картина на финансовите резултати на компанията, тъй като премахва разходите по дълга, данъците и счетоводните мерки като амортизация, която разпределя разходите за дълготрайни активи в продължение на много години.

Другият компонент е стойността на предприятието (EV) и представлява сумата от стойността на капитала или пазарната капитализация на компанията плюс дълга, намален с паричните средства. EV обикновено се използва при изкупуване. Коефициентът EV / EBITDA се изчислява чрез разделяне на EV на EBITDA, за да се постигне кратна печалба, която е по-всеобхватна от съотношението P / E.

EV / EBITDA недостатъци

Съотношението EV / EBITDA обаче има своите недостатъци, като например факта, че не включва капиталови разходи, които за някои отрасли могат да бъдат значителни. В резултат на това той може да генерира по-благоприятен множествен, като не включва тези разходи.

Въпреки че изчисляването на това съотношение може да бъде сложно, EV и EBITDA за публично търгувани компании са широко достъпни на повечето финансови уебсайтове. Съотношението често се предпочита пред други показатели за възвръщаемост, тъй като изравнява разликите в данъчното облагане, структурата на капитала (дълг) и броя на активите.

P / E срещу EV / EBITDA

Съотношението P / E е установено като основен показател за пазарна оценка, а чистият обем от текущи и исторически данни дава метричната тежест по отношение на анализа на запасите. Някои анализатори твърдят, че използването на съотношението EV / EBITDA спрямо съотношението P / E като метод за оценка дава по-добра възвръщаемост на инвестициите.

И двете показатели имат присъщи предимства и недостатъци. Както при всеки финансов показател, важно е да се вземат предвид няколко финансови съотношения, включително коефициента P / E и EV / EBITDA, за да се определи дали една компания е справедливо оценена, надценена или подценена.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар