Основен » банково дело » презастраховка

презастраховка

банково дело : презастраховка
Какво е презастраховане?

Презастраховането е известно още като застраховка за застрахователи или застраховка за стоп загуби. Презастраховането е практиката, при която застрахователите прехвърлят част от рисковите си портфейли на други страни чрез някаква форма на споразумение, за да се намали вероятността от плащане на голямо задължение, произтичащо от застрахователно вземане. Партията, която диверсифицира застрахователния си портфейл, е известна като цедираща страна. Страната, която приема част от потенциалното задължение в замяна на дял от застрахователната премия, е известна като презастрахователя.

Как работи презастраховането

Презастраховането позволява на застрахователите да останат платежоспособни чрез възстановяване на някои или всички суми, изплатени на ищците. Презастраховането намалява нетната отговорност по отделни рискове и защита от катастрофи от големи или многократни загуби. Практиката също така предоставя на цедент компании, които търсят презастраховане, капацитет да увеличат своите възможности за подписване по отношение на броя и размера на рисковете.

Според Института за застрахователна информация, ураганът Андрю нанесе щети от 15, 5 милиарда долара във Флорида през 1992 г., в резултат на което седем американски застрахователни компании станаха несъстоятелни.

Ползите от презастраховането

Покривайки застрахователя срещу натрупани индивидуални ангажименти, презастраховането дава на застрахователя повече сигурност за собствения му капитал и платежоспособност, като увеличава способността му да издържа на финансовата тежест, когато настъпят необичайни и големи събития. Чрез презастраховане застрахователите могат да сключват полици, покриващи по-голямо количество или обем на риска, без прекомерно повишаване на административните разходи за покриване на техните граници на платежоспособност. В допълнение, презастраховането предоставя значителни ликвидни активи на застрахователите в случай на изключителни загуби.

Застрахователите са законово задължени да поддържат достатъчно резерви за изплащане на всички потенциални искове от издадени полици.

Видове презастраховане

Факултативното покритие защитава застрахователя за физическо лице или за определен риск или договор. Ако няколко риска или договори се нуждаят от презастраховане, те се предоговарят отделно. Презастрахователят притежава всички права за приемане или отказ на факултативно предложение за презастраховане.

Договор за презастраховане е за определен период, а не на база риск или договор. Презастрахователят покрива всички или част от рисковете, които застрахователят може да поеме.

При пропорционално презастраховане презастрахователят получава преотстъпен дял от всички премии за полица, продадени от застрахователя. За рекламация презастрахователят носи част от загубите въз основа на предварително договорен процент. Презастрахователят възстановява и на застрахователя разходи за обработка, придобиване на бизнес и писане.

При непропорционално презастраховане презастрахователят носи отговорност, ако загубите на застрахователя надвишават определена сума, известна като ограничение за приоритет или задържане. В резултат презастрахователят няма пропорционален дял в премиите и загубите на застрахователя. Ограничението за приоритет или задържане се основава на един вид риск или на цяла рискова категория.

Презастраховането при превишаване на загубата е вид непропорционално покритие, при което презастрахователят покрива загубите, надвишаващи запазения лимит на застрахователя. Този договор обикновено се прилага за катастрофални събития и обхваща застрахователя или на база на събитие, или за кумулативните загуби в рамките на определен период.

Презастраховане Деконструирано

При презастраховане, свързано с риск, се покриват всички претенции, установени през ефективния период, независимо дали загубите са възникнали извън периода на покритие. Не се предоставя покритие за претенции, възникващи извън периода на покритие, дори ако загубите са възникнали, докато договорът е бил в сила.

Ключови заведения

  • Презастраховането или застраховката за застрахователи прехвърля риск на друга компания, за да намали вероятността от големи изплащания за рекламация.
  • Презастраховането позволява на застрахователите да останат платежоспособни, като възстановят изцяло или частично изплащане.
  • Компаниите, които търсят презастраховане, се наричат ​​цедиращи компании.
  • Видовете презастраховане включват факултативно, пропорционално и непропорционално.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Базисно задържане Базовото задържане е нетната сума на риск или пасив, произтичаща от застрахователна полица, която се запазва от дружеството след презастраховане на баланса. повече Какво е цедингова компания? Цедингова компания е застрахователно дружество, което прехвърля част или всички свои рискове от портфолиото си за застрахователни полици на презастрахователно дружество. повече Разбиране на факултативно презастраховане Факултативното презастраховане се закупува от първичен застраховател за покриване на един риск или блок от рискове, държани в книгата на основния застраховател. повече Какво е цедент? Цедент е страна по застрахователен договор, която прехвърля финансово задължение за определени потенциални загуби на застрахователя. повече Как презастрахователното подпомагане помага на застрахователите да разпространяват риска Прехвърляне на презастраховане е рискът, прехвърлен на презастрахователя, което позволява на основния застраховател да намали рисковата си експозиция към застрахователна полица, която е сключил. повече Задължително презастраховане Задължително презастраховане е когато цедентният застраховател се съгласи да изпрати на презастрахователя всички полици, които отговарят на указанията на презастрахователното споразумение. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар