Основен » брокери » По-добре ли е да използвате фундаментален анализ, технически анализ или количествен анализ за оценка на дългосрочните инвестиции?

По-добре ли е да използвате фундаментален анализ, технически анализ или количествен анализ за оценка на дългосрочните инвестиции?

брокери : По-добре ли е да използвате фундаментален анализ, технически анализ или количествен анализ за оценка на дългосрочните инвестиции?

Най-разпространените методи, които инвеститорите използват за анализ на ползите и рисковете, свързани с дългосрочните инвестиции на фондовия пазар, включват фундаментален анализ, технически анализ и количествен анализ. Ето пропуск на трите.

Фундаментален анализ

По-голямата част от инвеститорите, които искат да оценят дългосрочните инвестиционни решения, започват с фундаментален анализ на компания, отделна акция или пазар като цяло. Фундаменталният анализ е процесът на измерване на присъщата стойност на ценната книга чрез оценка на всички аспекти на бизнеса или пазара. Материалните активи, включително земя, оборудване или сгради, които фирмата притежава, се преразглеждат в комбинация с нематериални активи като търговски марки, патенти, брандиране или интелектуална собственост.

Когато оценяват по-широкия обхват на фондовия пазар, инвеститорите използват фундаментален анализ за преглед на икономическите фактори, включително общата сила на икономиката и специфичните условия в сектора.

Основният анализ води до стойност, присвоена на ценната книга, която се сравнява с текущата цена на ценната книга. Инвеститорите използват сравнението, за да определят дали дългосрочната инвестиция си струва да се купи, защото е подценена или дали си струва да се продаде, защото е надценена.

Технически анализ

Процесът на оценка на ценните книжа чрез статистика е известен като технически анализ. Анализаторите и инвеститорите използват данни за пазарната активност, като историческа възвръщаемост, цени на акции и обем на търговията, за да очертаят модели на движение на ценни книжа. Докато фундаменталният анализ се опитва да покаже присъщата стойност на ценната книга или на конкретен пазар, техническите данни имат за цел да дадат представа за бъдещата дейност на ценните книжа или за пазара като цяло. Инвеститорите и анализаторите, които използват технически анализ, смятат силно, че бъдещата ефективност може да бъде определена чрез преглед на модели въз основа на данни от минали резултати.

Техническият анализ използва данни от кратки периоди от време, за да разработи моделите, използвани за прогнозиране на ценните книжа или движението на пазара, докато фундаменталният анализ разчита на информация, която обхваща години. Поради кратката продължителност на събирането на данни в техническия анализ, инвеститорите са склонни да използват този метод повече при краткосрочна търговия. Техническият анализ обаче може да бъде полезен инструмент за оценка на дългосрочните инвестиции, когато се комбинира с фундаментален анализ.

Количествен анализ

Оценката на историческите резултати на дадена компания или широк пазар често се извършва чрез количествен анализ. Инвеститорите извършват количествен анализ чрез прости изчисления на финансовия коефициент като печалба на акция (EPS) или по-сложни изчисления като дисконтирания паричен поток (DCF).

Резултатите от количествения анализ дават представа за оценката или историческите показатели на конкретна ценна книга или пазар. Но количественият анализ не се използва често като самостоятелен метод за оценка на дългосрочните инвестиции. Вместо това, количественият анализ се използва заедно с фундаментален и технически анализ за определяне на потенциалните предимства и рискове от инвестиционните решения.

Долния ред

Фундаменталният анализ най-често се използва при определяне на качеството на дългосрочните инвестиции в широк спектър от ценни книжа и пазари, докато техническият анализ се използва повече при прегледа на краткосрочните инвестиционни решения, като активна търговия с акции. Инвеститорите използват количествен анализ за оценка на финансовата стабилност на дадена компания.

Докато някои инвеститори предпочитат използването на единен метод за анализ за оценка на дългосрочните инвестиции, комбинация от фундаментален, технически и количествен анализ е най-полезна.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар