Основен » брокери » Как ковариацията влияе върху риска и възвръщаемостта на портфейла?

Как ковариацията влияе върху риска и възвръщаемостта на портфейла?

брокери : Как ковариацията влияе върху риска и възвръщаемостта на портфейла?

Ковариацията е статистическа мярка за това как два актива се движат един спрямо друг. Той осигурява диверсификация и намалява общата нестабилност на портфолиото. Положителна ковариация показва, че два актива се движат в тандем. Отрицателна ковариация показва, че два актива се движат в противоположни посоки.

При изграждането на портфейл е важно да се опитаме да намалим общия риск и променливостта, като същевременно се стремим към положителна норма на възвръщаемост. Анализаторите използват исторически данни за цените, за да определят кои активи да включат в портфолиото. С включването на активи, които показват отрицателна ковариация, общата нестабилност на портфейла ще бъде намалена.

Ковариацията на два конкретни актива се изчислява по формула, която включва историческата възвръщаемост на активите като независими и зависими променливи, както и историческата средна стойност на всяка отделна цена на активите за сходен брой периоди на търговия за всеки актив. Формулата взема дневната възвръщаемост минус средната възвръщаемост за всеки актив, умножена по един и след това разделена на броя на периодите за търговия за съответните измерени времеви рамки. Формулата за ковариация е:

Формула на ковариация. Investopedia

Ковариацията като инструмент за диверсификация

Ковариацията може да увеличи диверсификацията в портфейл от активи. Добавянето на активи с отрицателна ковариация към портфейл намалява общия риск. В началото този риск отпада бързо; като се добавят допълнителни активи, той отпада бавно. Диверсифицираният риск не може да бъде намален значително освен включването на 25 различни акции в портфейл. Въпреки това, включването на повече активи с отрицателна ковариация означава, че рискът спада по-бързо.

Ковариацията има някои ограничения. Въпреки че ковариацията може да показва посоката между два актива, тя не може да се използва за изчисляване на силата на връзката между цените. Определянето на коефициента на корелация между активите е по-добър начин за измерване на силата на връзката.

Допълнителен недостатък при използването на ковариация е, че измерването подлежи на изкривяване от наличието на външни хора в основните данни. По този начин големите еднократни движения на цените могат да изкривят общата нестабилност на ценовите серии и да осигурят ненадеждно статистическо измерване на естеството на посоката между активите.

Използване на ковариацията на съвременната теория за портфолио

Съвременната теория на портфейла (MPT) използва ковариацията като важен елемент при изграждането на портфейли. MPT предполага, че инвеститорите са опасни за риска, но все пак търсят възможно най-добрата възвръщаемост. По този начин MPT се опитва да определи ефективна граница за комбинация от активи в портфейл или оптимална точка, в която връзката между риска и възвръщаемостта е най-изгодна. Ефективната граница изчислява максималната възвръщаемост на портфейла спрямо размера на риска за комбинацията от основните активи. Целта е да се създаде група активи с общо стандартно отклонение, по-малко от това на отделните ценни книжа. Графиката на ефективната граница е извита, показваща как активите с по-висока волатилност могат да бъдат смесени с активи с по-ниска волатилност, за да се увеличи максимално възвръщаемостта, но да се намали влиянието на големите колебания на цените. Чрез диверсификация на активите в портфейл инвеститорите могат да намалят риска, докато получават възвръщаемост на своите инвестиции.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар