Основен » брокери » Как EV / EBITDA може да се използва в съотношение със съотношението цена към печалба (P / E)?

Как EV / EBITDA може да се използва в съотношение със съотношението цена към печалба (P / E)?

брокери : Как EV / EBITDA може да се използва в съотношение със съотношението цена към печалба (P / E)?

Множеството EV / EBITDA и съотношението цена / печалба (съотношение P / E) се използват заедно, за да осигурят по-пълен, по-пълен анализ на финансовото състояние на компанията и перспективите за бъдещи приходи и растеж. И двете съотношения използват различен подход, когато анализират дадена компания и предлагат различни гледни точки за нейното финансово здраве.

Съотношението EV / EBITDA

EBITDA означава печалба преди лихви, данъци, амортизация и амортизация. EBITDA се изчислява преди да се вземат предвид други фактори; следователно, показателят предоставя по-ясна картина на финансовите резултати на дадена компания. Разходите за дълготрайните активи се разпределят в продължение на много години.

Другият компонент на съотношението EV / EBITDA е стойността на предприятието (EV). Това е сумата от стойността на капитала или пазарната капитализация на компанията плюс дълга, намален с паричните средства. EV обикновено се използва при изкупуване. Коефициентът EV / EBITDA се изчислява чрез разделяне на EV на EBITDA, за да се постигне кратна печалба, която е по-всеобхватна от съотношението P / E.

Съотношението EV / EBITDA сравнява стойността на предприятието с печалбата му преди лихви, данъци, амортизация и амортизация. Този показател се използва широко като инструмент за оценка; тя сравнява стойността на компанията, включително дълга и пасивите, с истинските парични приходи. По-ниските стойности на коефициента показват, че една компания е подценена.

Съотношението EV / EBITDA обаче има своите недостатъци. Съотношението не включва капиталови разходи, които за някои отрасли могат да бъдат значителни. В резултат на това той може да генерира по-благоприятно множество, като не включва тези разходи. Като не отразяват промените в капиталовата структура обаче, съотношението позволява на анализаторите и инвеститорите да правят по-точни сравнения на компании с различни капиталови структури.

EV / EBITDA също не включва непарични разходи като амортизация и амортизация. Инвеститорите често са по-малко загрижени за непаричните разходи и са по-фокусирани върху паричния поток и наличните оборотни средства.

Съотношение цена към печалба (P / E)

Съотношението P / E е съотношение между пазарна цена на акция и печалба на акция (EPS). Съотношението P / E е една от най-използваните и приети оценъчни показатели и предоставя на инвеститорите сравнение на текущата цена на акция на дружеството със сумата, която компанията печели на акция. Съотношението P / E е най-полезно, когато сравняваме само компании от една и съща индустрия или сравняваме компании с общия пазар.

В крайна сметка този показател е идеален, за да помогне на инвеститорите да разберат какво точно пазарът е готов да плати за приходите на компанията. По този начин съотношението P / E представлява цялостния консенсус на пазара за бъдещите перспективи на компанията. Ниското съотношение P / E показва, че пазарът очаква по-нисък растеж на една компания и нейната индустрия или може би макроикономически условия, които могат да бъдат вредни за компанията. В този случай акциите с ниско съотношение P / E обикновено се продават, тъй като инвеститорите не смятат, че текущата цена оправдава прогнозата за печалбата.

От друга страна, по-високото съотношение P / E показва, че пазарът очаква цените на акциите да продължат да се повишават. По-високите съотношения P / E обаче не винаги са положителни. Високите коефициенти могат да бъдат резултат от прекалено оптимистични прогнози и съответно надценяване на акциите. Освен това данните за печалбите са лесни за манипулиране, тъй като това съотношение взема предвид непаричните позиции. По този начин често е препоръчително да използвате този показател заедно с показатели като EV / EBITDA, за да получите по-пълна и точна оценка на дадена компания.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар