Основен » алгоритмична търговия » Как да отчитаме промените в пазарната стойност на различни дълготрайни активи

Как да отчитаме промените в пазарната стойност на различни дълготрайни активи

алгоритмична търговия : Как да отчитаме промените в пазарната стойност на различни дълготрайни активи

Дружеството може да отчита промените в пазарната стойност на различните си дълготрайни активи, като извършва преоценка на дълготрайните активи. Преоценка на дълготраен актив е счетоводният процес на увеличаване или намаляване на балансовата стойност на дълготрайния актив или група от дълготрайни активи за отчитане на всички големи промени в тяхната справедлива пазарна стойност.

Първоначално дълготраен актив или група дълготрайни активи се записват в баланса на дружеството по цената, платена за актива. След това има два метода, използвани за отчитане на промените в стойността на дълготрайния актив или активи.

Модел на разходите

Най-прямият счетоводен подход е моделът на разходите. При модела на разходите, дълготрайните активи на дружеството се отчитат по историческата им стойност, минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, свързани с тези активи. Моделът на себестойността не позволява коригиране на стойността на актив въз основа на справедливата пазарна стойност.

Основната причина, поради която компаниите могат да изберат разходния подход за оценка, е, че полученият брой е много по-просто изчисление с много по-малка субективност. Този подход обаче не предлага начин да се постигне точна стойност на нетекущите активи, тъй като цените на активите вероятно ще се променят с времето - и цената не винаги намалява. Доста често отиват нагоре. Това важи особено за активи като имоти или недвижими имоти.

Модел за преоценка

Вторият счетоводен подход е моделът на преоценка. При модела за преоценка дълготрайният актив първоначално се отчита по себестойност, но след това балансовата стойност на основния актив може да бъде увеличена или намалена в зависимост от справедливата пазарна стойност на основния актив, обикновено веднъж годишно. Ако даден актив намалее, се казва, че се записва. Съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) активите, които се записват до тяхната справедлива пазарна стойност, могат да бъдат обърнати, докато при общоприетите счетоводни принципи (GAAP) активите, които се записват, остават обезценени и не могат да бъдат възстановени.

Основното предимство на този подход е, че дълготрайните активи се показват по истинската им пазарна стойност във финансовите отчети. Следователно, моделът на преоценка представя по-точна финансова картина на една компания, отколкото моделът на разходите. Преоценката обаче трябва да се извършва на равни интервали и понякога ръководството може да бъде предубедено и да назначи по-висока преценка, отколкото е разумно за пазара.

Преоценка спрямо цена: Как избирате?

Решението за избор между метода на разходите или метода на преоценка трябва да бъде взето по преценка на ръководството. Счетоводните стандарти приемат и двата метода, така че решаващият фактор трябва да бъде кой метод е най-подходящ за уникалните нужди на въпросния бизнес. Ако бизнесът има по-голям дял от ценни дълготрайни активи, преоценката може да има най-голям смисъл. Ако не, тогава може да се наложи ръководството да се задълбочи, за да разкрие факторите, необходими за вземане на най-доброто решение.

Само не забравяйте, че за да функционира правилно моделът на преоценка, трябва да е възможно да се постигне надеждна оценка на пазарната стойност. Ако са възможни надеждни сравнения с подобни активи (като минали продажби на недвижими имоти в квартал), тогава субективността на преоценката се намалява и надеждността на преоценката се увеличава.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар