Основен » алгоритмична търговия » Брутен оборотен капитал

Брутен оборотен капитал

алгоритмична търговия : Брутен оборотен капитал
Какво представлява брутният оборотен капитал?

Брутният оборотен капитал е сумата от всички текущи активи на дружеството (активи, които могат да бъдат конвертирани в пари в рамките на една година или по-малко). Брутният оборотен капитал включва активи като парични средства, вземания, материални запаси, краткосрочни инвестиции и търгуеми ценни книжа. Брутният оборотен капитал, намален с текущите задължения, е равен на нетния оборотен капитал или просто „оборотен капитал“, по-полезна мярка за анализ на баланса.

Обяснен брутен оборотен капитал

Брутният оборотен капитал на практика не е полезен. Това е само половината от картината на краткосрочното финансово здраве на компанията и способността да използва краткосрочните ресурси ефективно. Другата половина са текущи задължения. Брутен оборотен капитал или текущи активи, намалени с текущи задължения, се равняват на оборотен капитал. Когато оборотният капитал е положителен, това означава, че текущите активи са по-големи от текущите пасиви. Предпочитаният начин за изразяване на положителен оборотен капитал е съотношението на текущите активи към текущите пасиви (напр.> 1.0). Ако това съотношение не е по-голямо от 1, 0, тогава може да има проблеми с изплащането на кредиторите си в краткосрочен план, независимо дали е банка или доставчик или друга страна, към която компанията има финансови задължения. Отрицателните оборотни средства могат да са признак на бедствие, което може да нарасне. Може би основният проблем е спадът в продажбите, който би намалил вземането на сметки или ще натрупа натрупване на дължимата сметка (част от текущите задължения), тъй като компанията затруднява плащането на сметките си навреме.

Фирмата се нуждае от точното количество оборотен капитал, за да функционира оптимално. С твърде много оборотни средства, някои текущи активи биха били по-добре използвани за други цели. С твърде малко оборотни средства, една компания може да не е в състояние да изпълни ежедневните си парични нужди. Мениджърите ще се стремят към правилния баланс чрез управление на оборотни средства.

Пример за брутен оборотен капитал

Изследването на брутния оборотен капитал спрямо текущите пасиви дава много поглед върху операциите на компанията. Промените в компонентите на текущите активи и пасиви от период до период могат да доведат до допълнителен анализ за оценка на краткосрочното финансово състояние на дадена компания. Понякога може да има изненада за инвеститора, че коефициентът на оборотен капитал е паднал под 1, 0. Разбиването на компонентите и следването на парите ще обясни защо.

Например, Danaher Corp. отчете брутен оборотен капитал от 6, 67 милиарда долара в края на четвъртото тримесечие на 2016 г. срещу 6, 87 милиарда долара за текущи задължения, за коефициент на оборотен капитал от 0, 97. В края на третото тримесечие на 2017 г. съотношението беше 1, 43. Между края на 2016 г. и септември 2017 г. компанията изплати значителна сума на краткосрочен заем, като по този начин намали текущите задължения и изпрати съотношението на оборотния капитал удобно над 1, 0.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за оборотен капитал (NWC) Определение Оборотният капитал, известен още като нетен оборотен капитал (NWC), е мярка за ликвидността, оперативната ефективност и краткосрочното финансово състояние на компанията. повече Какво е управление на оборотния капитал? Управлението на оборотния капитал е стратегия, която изисква мониторинг на текущите активи и пасиви на компанията, за да се гарантира ефективната й работа. повече Кодексиране на съотношението на киселинно-тестовото съотношение Съотношението на киселинно изпитване е силен показател за това дали една фирма има достатъчно краткосрочни активи, за да покрие непосредствените си задължения. повече Как действа текущият коефициент като коефициент на ликвидност Коефициентът на ток е коефициент на ликвидност, който измерва способността на компанията да покрива краткосрочните си задължения с текущите си активи. повече Управление на паричните средства Управление на пари е процес на управление на паричните потоци и оттоци. Наблюдението на пари е необходимо както от физически лица, така и от предприятия за финансова стабилност. повече Разбиране на текущите активи Текущите активи са балансова позиция, която представлява стойността на всички активи, за които разумно може да се очаква, че ще бъдат конвертирани в пари в рамките на една година. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар